This domain thithptquocgia.edu.vn not any information, please access next time

Global rank: 3,483,312 Rank in Việt Nam: 36,015

Ip address: 125.212.203.205 Top domains

Domain infomation thithptquocgia.edu.vn
thithptquocgia.edu.vn created at 10-02-2015 and expiration date 10-02-2021. Registrar by Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET. Name server: ns1.viettelidc.com.vn and ns2.viettelidc.com.vn .
Host Type Class TTL Extra
thithptquocgia.edu.vn A IN 360 ip: 125.212.203.205
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns1.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns2.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn SOA IN 2560
thithptquocgia.edu.vn MX IN 360 Target: mail.thithptquocgia.edu.vn
thithptquocgia.edu.vn TXT IN 360 Txt: _globalsign-domain-verification=I7Q7t1XyinQXmbtUBPvGtTzZfhNSwjhnntrFv_kb_r
Site relate for thithptquocgia.edu.vn
  • Đăng nhập

    http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ 2019-04-14 15:02:09
    Thí sinh chưa có Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập. Thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome ...
Cung Cấp © 2019