Trave1.ru

Check domain trave1.ru and view domain information

Updated at: 18/05/2022


Views 18

Title Ëå÷åíèå è îòäûõ íà êóðîðòàõ Ðîññèè, êóðîðòû Ñî÷è, ëå÷åíèå â Êèñëîâîäñêå, îòäûõ â Ïîäìîñêîâüå, îòäûõ â Êðûìó
Description N/A
Keywords N/A
Image N/A
Ip address is N/A
https support Not support

Domain information

 • Domain: trave1.ru
 • Registration date: 04-12-2006
 • Expiration date: 04-12-2022
 • Registrar name: regtime-ru
 • Name servers: ns1.spaceweb.ru. ns2.spaceweb.ru.
 • Header information

  • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  • Server: nginx/1.19.1
  • Date: Tue, 17 May 2022 23:12:07 GMT
  • Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  • Content-Length: 395
  • Connection: close
  • Location: http://www.trave1.ru/
  • HTTP/1.1 200 OK
  • Server: nginx/1.19.1
  • Date: Tue, 17 May 2022 23:12:08 GMT
  • Content-Type: text/html
  • Content-Length: 17005
  • Connection: close
  • Vary: Accept-Encoding
  • X-Powered-By: PHP/5.2.17-pl0-gentoo
  • Last-Modified: Tue, 17 May 2022 23:12:08 GMT +0300

  Domain information more

  % By submitting a query to TCI's Whois Service
  % you agree to abide by the following terms of use:
  % https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

  domain: TRAVE1.RU
  nserver: ns1.spaceweb.ru.
  nserver: ns2.spaceweb.ru.
  state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
  person: Private Person
  registrar: REGTIME-RU
  admin-contact: https://whois.webnames.ru
  created: 2006-12-04T21:00:00Z
  paid-till: 2022-12-04T21:00:00Z
  free-date: 2023-01-05
  source: TCI

  Last updated on 2022-05-17T23:11:30Z