Địa chỉ ip: 112.49.153.120

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Fuzhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile Communications Corporation

Khu vực: FJ

Vĩ độ trên bản đồ: 26.0614

Kinh độ trên bản đồ: 119.3061

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 21/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 21/09/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật