Địa chỉ ip: 114.119.140.217

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS136907 HUAWEI CLOUDS

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Huawei International Pte. Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Huawei Cloud Service

Khu vực: 03

Vĩ độ trên bản đồ: 1.352

Kinh độ trên bản đồ: 103.8198

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 17/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 17/01/2023

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật