Địa chỉ ip: 117.143.152.242

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24400 Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Shanghai

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile Communications Corporation - shanghai company

Khu vực: SH

Vĩ độ trên bản đồ: 31.0442

Kinh độ trên bản đồ: 121.4054

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 08/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật