Địa chỉ ip: 120.229.86.42

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Shenzhen

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 22.5559

Kinh độ trên bản đồ: 114.0577

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 20/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 20/03/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật